Polityka Prywatności

Przedmiotowy dokument (dalej jako: „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Ennovation Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000760282, NIP: 1132989675, REGON: 381976059, o kapitale zakładowym w wysokości 1 850 000,00 zł (zwanego dalej: „Administratorem”) danych osobowych osób będących Klientami Spółki Ennovation Technology na stronie www. pod adresem www.ennovationtech.eu. Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzania danych, sposobach i zakresie przetwarzania danych oraz prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Każdy z Klientów akceptuje postanowienia Polityki oraz wyraża zgodę na to w jaki sposób Administrator zbiera, gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, gromadzi i chroni dane osobowe. Jeżeli Klient odmówi przekazania Administratorowi danych osobowych, wówczas nie będzie możliwości zawarcia z Administratorem, jak również Administrator nie będzie mógł zapewnić Klientowi korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego.

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu.
Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
Sklepie – sklep o nazwie Ennovation Technology działający pod internetowym adresem: www.ennovationtech.eu
Towar – dostępne w Sklepie produkty będące lub mogące być przedmiotem Umowy.
Umowa: umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Użytkownicy: osoby zarejestrowane i korzystające z Serwisu dostępnym na stronie internetowej www.ennovationtech.eu
Konto: indywidualny profil Użytkownika założony przez niego w Serwisie w wyniku procesu rejestracyjnego.
Serwis – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.ennovationtech.eu

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych osobowych w związku ze sprzedażą Towarów przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu, w zakresie szczegółowo opisanym poniżej.

III. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane osobowe podczas korzystania z Serwisu, wypełniania formularzy dostępnych w Serwisie (umożliwiających m.in rejestrację, zamawianie Towarów, reklamacje), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących Serwisu.
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy, jej obsługi oraz dostarczenia zamówienia z pomocą podmiotów świadczących usługi dostawy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji o zamawianych przez niego Towarach, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Umowami (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy;
w celach analitycznych i statystycznych (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania Umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte;
umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji w ramach zakupu Towarów co wiążę się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
zapewnienia realizacji przez Administratora Umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Sklepu oraz niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z Umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,
przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Umowy – przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przetwarzania Danych odbywa się wówczas przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;
zarządzania Serwisem oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru – podstawę przetwarzania Danych osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Serwisu jak również doskonalenie dostępnych w ramach Serwisu funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
doskonalenia Serwisu, jak również w celu zapewnienia, że dostępna za jego pośrednictwem treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzystania z Serwisu, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji dostępnych w ramach Serwisu, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), oraz w niektórych sytuacjach będzie lub może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, zaś w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia;
zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z Umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.
Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika:
w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem będą to:
imię i nazwisko,
adres,
adres w e-mail,
numer kontaktowy,
w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą będą to:
nazwę firmy,
imię i nazwisko,
adres siedziby,
numer NIP,
numer kontaktowy,

Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu i/lub zawarcie Umowy.
W związku z realizacją Umów, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom tj.:, partnerom biznesowym Administratora, usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie zagadnień technicznych, płatności) osobom współpracującym z Administratorem w ramach Serwisu, dostawcom (przypadku zakupu towaru z opcja wysyłki) oraz organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).
Administrator informuje, że przekazywanie Danych osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:
jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego,
jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umów;
jest to konieczne do celów analitycznych, w tym także w celu optymalizacji Serwisu oraz świadczonych przez Administratora usług;
wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;
nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookies, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.
Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:
a) prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
b) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;
c) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta w Serwisie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych);
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.
Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:
prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VIII: „Dane Kontaktowe”.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez weryfikację historii przeglądanych przez Użytkownika Towarów dostępnych w Serwisie. Z kolei konsekwencją takiego przetwarzania Danych Osobowych będzie dostarczanie Użytkownikom zawartości merytorycznej związanej z użytkowaniem Serwisu oraz dostosowywanie tych zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie III Polityki.

VI. PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
optymalizacji Serwisu;
umożliwienia Użytkownikom nawigację na stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji;
rozpoznawania Użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie;
spersonalizowania i ulepszenia funkcji oferowanych Użytkownikowi;
utrzymania sesji Użytkownika,
ustalenia liczby osób korzystających ze Serwisu oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej
prowadzenie działań marketingowych (przesyłanie reklam);
zapamiętywanie danych logowania w Serwisie;
prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Serwisu.
4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies niezbędne, cookies funkcjonalne, cookies analityczne i poprawiające wydajność, cookies reklamowe i do targetowania.
5. Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Pliki cookies wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub uzyskiwane od nich.
7. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych powinny być dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:
certyfikat SSL.

VIII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:
e-mail: info@ennovationtech.eu
telefon: +48 22 611 67 79

IX. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych.